Statuten

STATUTEN BC DE VOSKES vzw – Ondernemingsnummer 874.243.083 – per 10/01/2009

De ondergetekenden:

 • Aerts Anne, bediende, Staatsbaan 68, 3210 Lubbeek;
 • Boesmans Ivo, bediende, Boterstraat 5, 3390 Tielt-Winge;
 • Meynaerts Rony, zelfstandige, Boterstraat 4, 3390 Tielt-Winge;
 • Poncelet Martine, bediende, Kruisstraat 18, 3390 Tielt-Winge;
 • Reynders Nadia, bediende, Boterstraat 5, 3390 Tielt-Winge;
 • Robeyns Anne, bediende, Boterstraat 4, 3390 Tielt-Winge;
 • Robeyns Ingrid, bediende, Kruisstraat 26, 3390 Tielt-Winge;
 • Sijmens Johan, bediende, Staatsbaan 68, 3210 Lubbeek;
 • Van Hemelrijck Marc, bediende, Kruisstraat 18, 3390 Tielt-Winge;
 • Zwinnen Jean-Pierre, zelfstandige, Kruisstraat 26, 3390 Tielt-Winge;

allen van Belgische nationaliteit, zijn overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op te richten volgens de Wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002 en de Wet van 16 januari 2003, waarvan zij de statuten als volgt vaststellen:

Hoofdstuk I. – Naam, zetel, doel, duur

Artikel 1:
De vereniging draagt de naam : Badmintonclub De Voskes, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: “BC De Voskes vzw”.

Artikel 2:
De maatschappelijke zetel van BC De Voskes vzw is gevestigd te 3390 Tielt-Winge, Rillaarseweg 69, provincie Vlaams-Brabant, arrondissement Leuven.

Deze kan verplaatst worden bij beslissing van de Algemene Vergadering.

Artikel 3:
De vereniging heeft tot doel badminton te bevorderen en aan te moedigen als recreantensport en dit in de gemeente Tielt-Winge.

De vereniging mag alle handelingen doen die rechtstreeks en onrechtstreeks verband houden met het doel.

Artikel 4:
De vereniging is voor onbepaalde duur opgericht. Zij kan ten alle tijde ontbonden worden.

Hoofdstuk II. – Leden, aanneming, ontslag, verplichtingen

Artikel 5:
De vereniging bestaat uit “effectieve leden” en “toegetreden leden”.

Het aantal toegetreden leden is onbeperkt. Het aantal effectieve leden mag niet minder zijn dan drie. De volheid van lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de Algemene Vergadering, komt uitsluitend toe aan de effectieve leden.

De ondergetekende oprichters zijn de eerste effectieve leden.

Artikel 6:
Als effectief lid kan tot de vereniging toetreden ieder toegetreden lid dat als dusdanig wordt toegelaten, bij beslissing genomen bij gewone meerderheid door de Algemene Vergadering en dit op voorstel van de Raad van Bestuur.

Kandidaturen en ontslagbrieven van effectieve leden moeten per post toegestuurd worden naar de voorzitter van de Raad van Bestuur.

De effectieve leden kunnen nooit aansprakelijk gesteld worden voor de door de vereniging aangegane verbintenissen. De effectieve leden zijn geen bijdrage verschuldigd.

Artikel 7:
Iedere persoon die bij de vereniging “toegetreden lid” wil worden, kan dit tegen eenvoudige betaling van het jaarlijks lidgeld. Door betaling van het lidgeld verklaart deze persoon de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging te kennen en te aanvaarden.

Het lidgeld dat jaarlijks door de Raad van Bestuur wordt vastgesteld, bedraagt maximum 1000 Euro.

Artikel 8:
Het uittreden van een effectief lid gebeurt door overlijden, schriftelijk ontslag of uitsluiting.

Een ontslag kan enkel gebeuren door een aangetekend schrijven met de reden, en deze moet geadresseerd worden aan de voorzitter.

De uitsluiting van een effectief lid kan slechts uitgesproken worden door de Algemene Vergadering met een 2/3 meerderheid van de aanwezige stemmen.

Het uittreden van een toegetreden lid gebeurt door overlijden, door het stopzetten van het betalen van het lidgeld of door uitsluiting op basis van het huishoudelijk reglement.

De aanvaarding of weigering van nieuwe toegetreden leden behoort tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur. Zijn beslissing dient niet gemotiveerd te zijn en er is geen verhaal tegen mogelijk.

Artikel 9:
Uittredende of uitgesloten leden, evenals hun rechtsopvolgers, hebben geen recht op het vermogen van de vereniging en kunnen nooit teruggave of vergoeding van gestorte bijdragen, inbrengsten of van andere prestaties vorderen.

Hoofdstuk III. – Raad van Bestuur, samenstelling, bevoegdheid

Artikel 10:
De vereniging wordt bestuurd door de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur is samengesteld uit ten minste drie leden die door de Algemene Vergadering benoemd worden.

Artikel 11:
Deze staat in voor de dagelijkse werking van de club en heeft daartoe een huishoudelijk reglement opgesteld.

Zij zijn o.a. verantwoordelijk voor :

 • het ledenbeheer
 • het budgetbeheer
 • organisatie van nevenactiviteiten, zoals eetfestijnen, kwissen, feestjes, e.a.
 • het huishoudelijk reglement

Financiële transacties kunnen alleen gesteld worden door de voorzitter en/of de secretaris, elk afzonderlijk.

Artikel 12:
De bevoegdheden van de Raad van Bestuur worden in college uitgevoerd en zijn:

 • bepaling lidgelden
 • vastlegging speeluren
 • bepaling budget clubfeesten/of andere evenementen
 • bepaling aankoopbeleid van het materiaal ten dienste van de ganse vereniging (shuttle’s, ed. ….)
 • éénmalige aankopen ten dienste van de club
 • verzorging van de ledenadministratie
 • verzorging van de verzekering
 • uitsluiting en aanstelling van leden

Artikel 13:
De Raad van Bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris/penningmeester en speeldagverantwoordelijken.

Als zodanig worden voor het eerst aangesteld :

Voorzitter;

Meynaerts Rony, zelfstandige, Boterstraat 4, 3390 Tielt-Winge;

Geboren op 05 juni 1962 te Aarschot

Secretaris/penningmeester;

Sijmens Johan, bediende, Staatsbaan 68, 3210 Lubbeek;

Geboren op 05 januari 1965 te Diest

Speeldagverantwoordelijken;

Aerts Anne, bediende, Staatsbaan 68, 3210 Lubbeek;

Geboren op 14 januari 1967 te Aarschot

Zwinnen Jean-Pierre, zelfstandige, Kruisstraat 26, 3390 Tielt-Winge;

Geboren op 07 juli 1955 te Assent

De voorzitter wordt bij afzonderlijke stembeurt van de Algemene Vergadering benoemd. De Raad van Bestuur kiest uit zijn leden een secretaris/penningmeester.

De leden van de Raad van Bestuur worden door de Algemene Vergadering aangeduid.

Artikel 14:
De leden van de Raad van Bestuur kunnen op elk ogenblik door de Bijzondere Algemene Vergadering of een buitengewone vergadering worden afgezet, mits een meerderheid van 2/3 van de aanwezige stemmen. De leden van de Raad van Bestuur voeren hun mandaat kosteloos uit.

Artikel 15:
De duur van de mandaat is vastgesteld op drie jaar en is hernieuwbaar.

Het mandaat van een bestuurder loopt ten einde wanneer hij niet langer lid is van

BC De Voskes vzw, bij vrijwillig ontslag, wanneer hij uit zijn ambt ontzet wordt of wanneer zijn opvolger daadwerkelijk zijn functie opneemt.

Artikel 16:
De Raad van Bestuur beslist geldig zodra meer dan de helft van de bestuurders aanwezig is. De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen met de meerderheid van de aanwezige stemmen. Bij gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter of diens vervanger doorslaggevend.

Artikel 17:
De Raad van Bestuur vergadert op uitnodiging van de voorzitter, telkens wanneer de belangen van de vereniging zulks vereisen. De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden voorgezeten door de voorzitter of bij diens afwezigheid door de secretaris/penningmeester. Van elke vergadering wordt er een verslag van opgemaakt en bijgehouden in een register.

Artikel 18:
De Raad van Bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte.

Hoofdstuk IV. – Huishoudelijk reglement

Artikel 19:
De Raad van Bestuur stelt een huishoudelijk reglement op dat aan de Algemene Vergadering wordt voorgelegd. Wijzigingen hieraan kunnen slechts door de Algemene Vergadering worden aangebracht met een eenvoudige meerderheid van de aanwezige stemmen.

Hoofdstuk V. – Algemene Vergadering

Artikel 20:
De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden en wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of, bij diens ontstentenis, door de secretaris/penningmeester. De Algemene Vergadering bestaat uit de Raad van Bestuur, aangevuld met minstens 2 toegetreden leden.

Artikel 21:
De Algemene Vergadering is bevoegd voor:

 • het wijzigen van statuten;
 • de vrijwillige ontbinding van de vereniging;
 • het verkiezen van een voorzitter;
 • het benoemen en ontslaan van bestuurders;
 • het jaarlijks goedkeuren van begrotingen en rekeningen;
 • het goedkeuren van het huishoudelijk reglement,
 • het aanstellen en wijzigen van speeldagverantwoordelijken,
 • het uitsluiten van een effectief lid.

Artikel 22:
De Algemene Vergadering wordt door de Raad van Bestuur bijeengeroepen telkens als het doel of het belang van de vereniging zulks vereist. Zij komt minstens tweemaal per jaar bijeen voor het goedkeuren der rekeningen en de begroting.

De effectieve leden worden ten minste acht dagen vóór de vergadering bij gewone brief, die plaats, dag, uur en agenda vermeldt, opgeroepen.

De agenda wordt vastgelegd door de Raad van Bestuur. Elk onderwerp, voorgedragen door 1/5 van de effectieve leden moet op de agenda worden geplaatst.

De verslagen worden binnen de tien dagen na de Algemene vergadering doorgestuurd aan de effectieve leden.

De verslagen zijn beschikbaar ter inzage bij de voorzitter en de secretaris/penningmeester voor alle belanghebbende derden.

Artikel 23:
Alle aanwezige effectieve leden hebben gelijk stemrecht. De beslissingen worden genomen met eenvoudige meerderheid van de aanwezige stemmen, behalve in gevallen waarin er door de wet of onderhavige statuten anders wordt over beslist. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter.

Artikel 24 :
Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en een bestuurslid, en opgenomen in een bijzonder register. Dit register ligt voor alle leden ter inzage en worden bewaard op de maatschappelijke zetel.

Hoofdstuk VI. – Begroting en rekeningen

Artikel 25:
Het boekjaar van de vereniging loopt vanaf 1 september en eindigt op 31 augustus van het daarop volgend kalenderjaar. De Raad van Bestuur sluit de rekeningen over het voorbije werkjaar af en bereidt de begroting van het komende jaar voor. Beiden worden ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering voorgelegd.

Hoofdstuk VII. – Ontbinding en vereffening

Artikel 26:
De Algemene Vergadering zal worden samengeroepen ter bespreking van voorstellen m.b.t. de ontbinding van de vereniging.

Ingeval van ontbinding en vereffening worden de activa, na aanzuivering van de schulden, overgedragen aan een vereniging met een gelijkaardige of aanverwant doel, gelegen in België.

Hoofdstuk VIII. – Algemeenheden

Artikel 27:
Voor alles wat niet in deze statuten is bepaald, blijft de Wet van 27 juni 1921 zoals gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002 en latere wijzigingen toepasselijk.

Aldus opgemaakt en aangenomen op de stichtersvergadering te Tielt-Winge, op 06 mei 2005.

I. Boesmans J. Sijmens A. Aerts R. Meynaerts

M. Poncelet N. Reynders A. Robeyns I. Robeyns

M. Van Hemelrijck J-P. Zwinnen